هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تامین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.