اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از زنان و کودکان بی‌سرپرست عبارتند از:
الف - خدمات آموزشی و تربیتی در سطوح آمادگی و پیش دبستانی تا تحصیلات عالی.
ب - خدمات حرفه آموزی و آموزشهای فنی و حرفه ای.
ج - خدمات کار یابی و اشتغال.
د - مددکاری، مشاوره و راهنمایی.
ه- - نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند به ویژه کودکان و سالمندان، متناسب با نیاز ها و شرایط سنی، جنسی و اجتماعی هر فرد یا خانواده تحت پوشش به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا حصول اطمینان از باز توانی و خود اتکایی کامل توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها.
تبصره ۱ - پسران بی سرپرست تا رسیدن به سن قانونی - موضوع ماده ۷۹ قانون کار - و دختران بی سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده باشند، مشمول پذیرش در واحدهای نگهداری شبانه روزی می‌شوند.
تبصره ۲ - دختران بی سرپرستی که واجد شرایط پذیرش در واحدهای شبانه روزی نباشند، بنا به تشخیص سازمان بهزیستی از حمایتهای موضوع این آیین نامه بهره مند می‌شوند.
تبصره ۳ - به منظور جلوگیری از جدایی فرهنگی و اجتماعی کودک از فرهنگ بومی خود و فراهم شدن زمینه بازگشت به خانواده و اجتماع، حتی الامکان کودکان و در صورتی که در بدو پذیرش، والدین یا بستگان کودک شناسایی شوند، به منظور پیشگیری از ورود کودکان به واحدهای شبانه روزی و حفظ نهاد خانواده در صورت نیاز نسبت به ارایه حمایتهای مالی، فرهنگی و اجتماعی طبق ضوابط و آیین نامه های مربوط اقدام می‌شوند.
تبصره ۴ - شرایط خانواده های داوطلب واجد شرایط و نحوه نگهداری آنها براساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل سازمان بهزیستی کشور تعیین می‌شوند.