بهزیستی استان راساً یا توسط موسسات نسبت به آموزش رایگان خانواده میزبان طبق سرفصل‌های زیر اقدام و در صورت موفقیت آنان گواهی آموزشی صادر می‌نماید:
۱- آموزش‌های عمومی، شامل:
۱-۱- آموزش‌های روان­شناسی، از قبیل آشنایی با مراحل رشد کودک و نوجوان، آشنایی با مسائل مربوط به بلوغ(برای خانواده‌های میزبان نوجوانان)، آشنایی با اختلالات شایع رفتاری و عاطفی کودک و نوجوان و چگونگی مواجهه با آن، مهارت‌های ارتباطی با کودک و نوجوان(مادر و پدر و یا فرزندان زیستی)
۱-۲- آموزش­های حقوقی؛ شامل حقوق کودک و قوانین و مقررات مربوط به مراقبت از کودک و نوجوان
۱-۳- آموزش­های بهداشت، سلامت و ایمنی؛ از قبیل بهداشت و ایمنی کودک و نوجوان (تغذیه، خواب، واکسیناسیون و...)، آشنایی با علایم بیماری‌های عفونی شایع رده‌های سنی کودک و نوجوان، کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در رابطه با حوادث و بیماری­های کودکان و نوجوانان، روش‌ها و مهارت‌های مراقبت جسمی، روانی و اجتماعی از کودک و نوجوان در سنین مختلف
۲- آموزش‌های تخصصی متناسب با بیماری یا شرایط خاص کودک و نوجوان