فصل پنجم - حسابرس - بازرس

از اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

(اصلاحی 1385/10/17) - حسابرس - بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد حسابرس - بازرس حداکثر برای دو دوره با تشخیص شورا بلامانع است.
تبصره 1- شورا هر زمان که بخواهد، می‌تواند حسابرس - بازرس را پس از تعیین جانشین برکنار کند.
تبصره 2- حسابرس - بازرس موظف است پذیرش مسوولیت را کتباً به شورا اعلام کند تا در سوابق مربوط در دبیرخانه شورا نگهداری شود.

حسابرس - بازرس موظف است هرگونه قصور یا تقصیر در ارایه اطلاعات موثر بر گزارش حسابرسی از سوی اعضای هیات مدیره، یا موارد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط را در گزارش خود منعکس نماید.

حسابرس - بازرس موظف است نسخه‌ای از مکاتبات مهم خود با سازمان، از جمله نامه مدیریت در زمینه کنترلهای داخلی را به هیات مدیره و شورا ارسال کند.

تعیین حق ‌الزحمه حسابرس - بازرس با شوراست. پرداخت هرگونه وجه خارج از مصوبات شورا به حسابرس - بازرس و شرکا یا کارکنان وی از طرف سازمان ممنوع است.