تأخیر تأدیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی می‌باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم

موضوع

تأخیر تأدیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی می‌باشد

پرسش

چنانچه فردی اقدام به صدور یک فقره چک نماید و دارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و دارنده اقدام به طرح دعوی ظرف مدت 5 سال ننماید و پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوی نماید آیا با توجه به ماده 318 قانون تجارت که شرط مرور زمان را صدور چک از طرف تجار یا برای امور تجارتی بیان نموده است در صورتی که چک توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر نگردیده، تاریخ محاسبه تاخیر تادیه چه تاریخی می‌باشد و بر فرض انکه از تاریخ مطالبه خسارت نمائیم آیا مراجعه به بانک مطالبه محسوب می‌گردد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 315 قانون تجارت، صدور چک ذاتاً عمل تجاری نیست و در فرض سوال، چنانچه چک توسط تاجر یا برای امور بازرگانی و تجارتی صادر نگردیده و در نتیجه از ابتدا تخصصاً از شمول ماده 318 قانون تجارت خارج بوده است. بنابراین با توجه به حکم خاص مقنن در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و پاسخ استفساریه مورخ 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ شروع استحقاق دارنده (خواهان) نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (مطابق ماده 522 ق.آ.د.م) همان تاریخ سر رسید چک است.

نظر اکثریت

تاریخ محاسبه تاخیر تادیه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد.
استدلال: در صورتی که عرفأ بین تاریخ سر رسید و مطالبه و مطالبه تا تقدیم دادخواست زیاد باشد با توجه به دارا شدن مازاد بر خسارات وارده تاریخ به ترتیب مطالبه و تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر تأدیه محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

تاریخ مطالبه، تاریخ مراجعه به بانک می‌باشد. لذا تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محسوب می‌شود.

منبع

عناوین و برچسب‌ها