ماده 131 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در صورت درخواست بالاترین مقام یکی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی پرسنل با تمایل شخصی و یا تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون منتقل می گردند.
تبصره 1 - در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال بروز جنگ وجود دارد، انتقال پرسنل با تصویب فرماندهی کل امکان پذیر است و در شرایط مزبور در صورت تصویب فرماندهی کل، وزارتخانه ها یا سازمانهای مربوطه موظفند پرسنل منتقل شده را به سپاه مامور نمایند که در این صورت فرد با آخرین درجه یا رتبه ای که انتقال پیدا کرده است خدمت خواهد نمود.
تبصره 2 - پرسنلی که از سپاه منتقل شده اند و متقاضی اعاده بخدمت در سپاه هستند در صورت داشتن کارآئی و صلاحیت لازم با تصویب مقامات مندرج در ماده 87 این قانون به خدمت اعاده می گردند. نحوه احتساب سنوات خدمتی و ترفیعاتی این قبیل افراد مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.