انتشار رسانه داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف - درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسوول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسوول آن مرکز باشد.
ب - مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.
پ - فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت - رایگان باشد.
تبصره ۱ - ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
تبصره ۲ - صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.