تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۰۵

پیام: تهدید در مواردی جرم است که تهدید موثر بوده و تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای م. فرزند س. به هویت پرونده دایر بر توهین و تهدید موضوع کیفرخواست مورخه ۲۷/۶/۹۰ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۶ تهران، دادگاه نظر به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع انتظامی ماحصل ماجرا بدین نحو بوده که متهم در نزد شاکی که دارای تولیدی لباس و پوشاک بوده مشغول کارگری [بوده است] که در امر پرداخت وجه بابت کار لباس که به صورت اجرتی انجام می داد با هم اختلاف و منتهی به درگیری و در ازای آن متهم بیان داشت در نزد شاکی اجرتی کار می کرد و نسبت به پرداخت دستمزد امتناع نموده و با یکدیگر درگیر و اقدام به توهین از ناحیه نامبرده شده، دادگاه بنا به مراتب و با توجه به مودای گواهی گواهان مجرمیت مشارالیه فقط نسبت به توهین به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق التوصیف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد ولیکن در مورد اتهام دیگر وی دایر بر تهدید نظر به انکار متهم و از اینکه دلیل و مدرک دیگری که حاکی از توجه اتهام به نامبرده باشد برای دادگاه احراز نگردیده، فلذا مجرمیت مشارالیه نسبت به مورد ثابت نیست. النهایه به ملاک اصل برائت و فقدان ادله اثباتی حکم بر برائت متهم فوق التوصیف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. به طرفیت آقای ق. نسبت به محکومیت خویش به اتهام توهین و آقای ق.س. به طرفیت آقای ن.نسبت به برائت ایشان از اتهام تهدید از دادنامه شماره ۷۰۱۰۴۳ مورخه ۷/۹/۹۰ شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور آقای م.ن. به اتهام توهین حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و همچنین در خصوص شکایت آقای س. علیه آقای ن. دایر بر تهدید حکم برائت صادر شده است، اینک با توجه به محتویات پرونده و شهادت شهود و در مورد توهین و مدافعات بلاوجه آقای ن. و همچنین در مورد تهدید نیز مطلق تهدید جرم نبوده بلکه در مواردی که تهدید موثر و شخص تهدید کننده توانایی انجام آن را داشته باشد که در مانحن فیه به این صورت نمی‌باشد. لذا در مجموع اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان ها به عمل نیامده، دادگاه ضمن رد اعتراض آنان وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی