به منظور رفع موانعی که باعث تاخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متاهل که میزان افزایش مستمری متاهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین میگردد.