این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.