یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه،پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول(به ویژه موسسات اعتباری)،به ارباب‌رجوع ممنوع است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و سازوکار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.