معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر می‌شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد.