ماده 118 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنلی که به یکی از بیماریهائی که قانون، شرایط ویژه‌ ای برای مستخدمین مبتلا به آنها پیش‌ بینی نموده است، از قبیل سل و سرطان‌ مبتلا شوند، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.