رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هیئت عالی‌گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:
۱ - نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد)
۳ - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.
۴ - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره - دبیرخانه هیئت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیئت و در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه‌ امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.