در صورتی که گزارش نظارت و ارزیابی متضمن نقض قوانین و مقررات و ضوابط یا ایرادی در نحوه اداره، فرایندها و یا رویه‌های موسسه مراقبت خانواد محور باشد، رییس بهزیستی شهرستان، مبادرت به صدور تذکر کتبی با تعیین مهلت جهت رفع نقص یا ایراد به صاحب امتیاز موسسه می‌کند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را به مدیرکل استان گزارش می‌نماید. مدیرکل استان خطاب به مدیر موسسه، اخطارکتبی با قید زمان برای اصلاح، صادرمی‌کند. چنانچه در موضوع واحد دو اخطار کتبی در فاصله دو هفته صادر شده و موسسه نسبت به اصلاح آن اقدام ننماید، مدیرکل استان پرونده را جهت تعیین تکلیف نهایی به سازمان ارجاع می‌نماید. در صورتی­که موضوع اخطار ارتکاب جرم توسط موسسه باشد، چنانچه تداوم فعالیت موسسه به مصلحت کودکان و نوجوانان نباشد، مدیرکل استان نسبت به تعطیل موقّت فعّالیّت آن موسسه اقدام و در اسرع وقت گزارش آن را به سازمان اعلام می‌نماید.