تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸

پیام: فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته به‎عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ها ۱- الف. فرزند ر. ۲- ف. فرزند م. ۳- ر. فرزند ر. دائر بر توهین موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گواهی شهود تعرفه شده، دفاعیات بلا‌وجه متهمان گزارش ضابطین، بازبینی فیلم دوربین مدار [بسته] به شرح صورت‌جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - شیری