خانواده میزبان باید در برنامه‌های آموزشی، تربیتی، مشاوره و کارگاه‌های مربوطه در مراکز تعیین شده شرکت نمایند.