تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۸۵۵
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۱۹۷۴

استعلام:

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصا حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ می­کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­شود.