(اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.