نظریه مشورتی شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27

تاریخ نظریه: 1402/04/27
شماره نظریه: 7/1401/1284
شماره پرونده: 1401-3/1-1284ح

استعلام:

اولاً، چنانچه شخص ثالث در راستای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مالی معرفی و تقاضای اعمال ماده 53 این قانون و تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید، آیا مال فقط باید متعلق به ثالث باشد یا محکوم‌علیه هم می‌تواند به جای ثالث در اجرای این ماده، مال معرفی کند؟ ثانیاً، آیا این مال باید متعلق به محکوم‌علیه و ثالث معرفی‌کننده مال باشد یا آنکه آنها می‌توانند مال شخص دیگری غیر از خود را معرفی کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی کند» و با عنایت به این‌که در ماده 53 این قانون برای محکوم‌علیه و همچنین محکوم‌له درخواست تبدیل مال توقیفی پیش‌بینی شده است، در فرضی که ثالث برای استیفاء محکوم‌به مال معرفی کرده باشد، از آن‌جا که اقدام وی از جانب محکوم‌علیه صورت گرفته است، (علاوه بر محکوم‌علیه) وی نیز از حق تبدیل مال توقیفی به ترتیب مذکور در این ماده برخوردار است.
ثانیاً، از آن‌جا که مقنن در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً این شرط را پیش‌بینی کرده است که مال جدید معرفی شده نباید از حیث قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر باشد و به ضرورت معرفی مال دیگری متعلق به محکوم‌علیه یا ثالث تصریحی ندارد، به نظر می‌رسد در فرض سوال منعی در این نیست تا ثالث که سابقاً مالی را معرفی کرده است، مال دیگری از خود و یا محکوم‌علیه و یا شخص دیگری را با موافقت مالک معرفی کند.

منبع