‌فصل سوم - آموزش و ترفیعات

از ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران