انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲ - معاملات غیرمنقول جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳ - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک ‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه ‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴ - اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ‌ایران به موجب دستورها یا آئین ‌نامه ‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵ - اعطای اعتبار باعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئین ‌نامه ‌ایکه در این مورد به تصویب شورای پول‌ و اعتبار خواهد رسید.
۶ - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره - تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت بآن طبق شرایطی که بانک ‌مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.