مجوز مراکز میانی به طور ادواری،مطابق با سیاستهای گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوریهای جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان،توسط مرکز ریشه قابل تمدید می‌باشد.