ماده 2 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون، در این اساسنامه نیز به‌ کار برده می‌شود.