کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت، مشروط به تحقق شروط زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجازه صدور پروانه بهره برداری چاه های مشمول قانون را صادر می نماید:
الف - عدم اضرار به دیگران و عموم موضوع ماده (۷‏) این تصویب نامه.
ب - رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجود چاه موضوع ماده (۸‏) این تصویب نامه.
ج - رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (۹‏) این تصویب نامه.
تبصره - مالک یا مالکان چاه های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجد شرایط اخذ پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند، می‌توانند حداکثر ظرف (۲۰‏) روز از ابلاغ رأی از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) اعتراض نمایند.