ماده ۱ - از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ و با توجه بماده (۱) قانون مزبور و تبصره ۱ ذیل آن مواد مخدره بدو دسته تقسیم و تفکیک میشود:
دسته اول - مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن.
دسته دوم - سایر ادویه مخدره.

ماده ۲ - مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی بدست آیند یکسان شناخته میشوند.

ماده ۳ - مواد مخدره مذکور در این فهرست بهر نام و بشکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده یا بشوند باز همان داروی مخدر اصلی شناخته میشوند.

ماده ۴ - مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آنکه ساخت و یا تصفیه (یا طبخ) آنها کامل شده یا نشده باشد یکسان شناخته میشوند.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۵۲/۱۲/۲۸)- دسته اول مواد مخدره عبارتست از:
تریاک اطلاق میشود بر ماده ای که از گرزه خشخاش بدست میآید اعم از اینکه بصورت شیره بوده یا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفین.
شیوه مطیوخ سوخته تریاک. ماده‏ایکه از سوزاندن تریاک بهر نحوی از انحاء بدست آید با هر درجه مرفین که باشد.
تفاله. ماده ای که پس از صاف کردن شیره مطبوخ (قبل از طبخ - در حین طبخ و یا بعد از طبخ باقی می‌ماند جوهرنگاری (مایه - سوخته شیره - انسی) ماده ای که از سوزاندن شیره مطبوخ بهر نحوی از انحاء بدست می‌آید با هر درجه مرفین که باشد.
هر قرص یا هر معجون و یا هر شربت یا هر محلول (آبی یا الکلی) که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد.
استحصالات جالینوسی تریاک - تنطور ایبوم - لدانم دوسیه نهام - عصاره تریاک (مایع یا خشک) شربت کوکنار اعم از آنکه موافق کند کس فرانسه تهیه شده یا نشده باشد.
بنگ. سرشاخه های خشک شده گلدار یا بمیوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنکه ماده رزینی (چرس) آن گرفته شده یا نشده باشد و خرد شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد.
بنگاب - (دوغ وحدت) مخلوط یا خیسانده بنگ در آب یا مایع دیگر بطور خالص یا همراه با عناصر دیگر.
چرس (حشیش - اسرار) ماده رزینی که از سرشاخه های گلدار یا بمیوه نشسته شاهدانه گرفته میشود اعم از خالص یا مخلوط یا عناصر دیگر.
استحصالات جالینوسی شاهدانه، تنطور یا عصاره شاهدانه، حشیشین.
برک کوکا و استحصالات جالینوسی آن (گرد - تنطور - عصاره)

ماده ۶- دسته دوم مواد مخدره بقرار زیر و به دو گروه تقسیم میشود:

گروه ۱- مواد مخدری که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته میشود این مواد عبارتند از:
مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از تریاک بدست آمده و دارای بیش از ۲۰% مرفین باشد.
(استحصالاتی که دو در هزار و یا کمتر از آن مرفین دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در یک ماده بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) استرهای مرفین انتراکسیدهای مرفین (باستثنای آنچه ذیل در گروه ۲ ذکر خواهد شد(دی استیل مرفین (استومرفین - دیامرفین - دیافرم - اکلوریون - هروئین)
تبائین و املاح آن - کوکائین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از کوکا بدست آمده و بیش از یک در هزار کوکائین داشته باشد (استحصالاتی کمتر از یک در هزار مشمول نمیشود مگر آنچه در یک ماده بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد).
اکونین و استرهای آن - بنزیل مرفین (پروتئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
دزومرفین (یرموئید نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست).
دی ئیدرومرفین (پارامرفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) و استرهای آن.
ئیدروکدن (دی ئیدروکدئینون) (دیکودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرهای آن.
ئیدرومرفون (دی ئیدرومرفیتون) (دیلودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
متیل دزورفین، متیل دی ئیدرومرفین، مترون، میروتین، نیکومرفین، نورمرفین، ان اکسی مرفین (ژئومرفین) ترکیبات آن و سایر ترکیبات مرفینی با ازت ۵ ظرفیتی.
اکسی کدون (اوبین، اکودال نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرهای آن.
اکسی مرفون، تباکون و استرهای آن، یانطویون و سایر محصولاتیکه مخلوط آلکالوئیدهای تریاک است.
(پایاورتوم)، آستیل متادول، آلفا متادول، تبامتادول، آلفامتیل متادول، آلفامیرودین، آنی لویدین، پتاستید متادول، بتامیرودین، بوتیرات دو دیو کسافتیل، ستویمیدون (کلیرادون، گتوژین، کتوگان) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آن است)
دکسترومورامید (ژنریوم، یالفیوم، پیرولامیدول ار ۸۷۵) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آنست.
دی اتیل تیامپوتن، دی متیل تیامپوتن، دی منوکساد ول، دی مفتانول (آمیدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آنست) - دی پی پانون، استرهای اسید متیل ۱ فنیل پی پریدن، ۴ کاربو کسیلیک، ۴ اتیل متیل تپامپوتن، اتوکسریدین، ئیدروکسی پتیدین، ایزومتادون، لوومتورفان، لووموراسید، (از ۸۹۸ نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است)، لوورفانول (لوورفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
متادون (دولافی، دولولوفین، فنادون، فیزیتون، یولامیدون نام بعضی از محصولات داروئی اختصاصی آنست).
مورفریدین، نورمتادون (نورمدون، تیکاردا، نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است)
پتیدین (دم رول، دولانتین، دولانتول، دولیزان، دولیزینا، دولوزال، پانتالژین، سوتراژیل نام بعضی از محصولات داروئی اختصاصی آنست)
فنادوکسون (هپالژین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است)
فنومرفان
پروهیت ازبن
پروپریدین (اسپاسمود و لیزینانام یک محصول داروئی اختصاصی آن است)
راسه متورفان
راسه موردامید
راسه مورفان
تری مدپریدین (پرومدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است)

گروه ۲- مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود.
این مواد عبارتند از:
۱- کدئین (متیل مرفین)
۲- دیونین (اتیل مرفین)
۳- فولکودین (اتنین و هموکدئین نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است).
۴- استیلی دی ئیدروکدئین (استیل کدن نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
۵- دی ئیدروکدئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است.
۶- پروپوکی فن (داروون نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).