اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

مصوب 1388/11/04 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/4 بنا به پیشنهاد شماره 8188 /1 ‏مورخ 1388/2/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:
(اصلاحی 1395/02/29)- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید.صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌شود و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد شد.
(اصلاحی 1395/02/29)- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل می‌گردد.
حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.
تبصره (اصلاحی 1389/12/04)- صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.
(اصلاحی 1395/02/29)- سرمایه صندوق مبلغ یکهزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1/650/000/000/000) ریال است که به شانزده میلیون و پانصد هزار (16/500/000) سهم یکصد هزار (100/000) ریالی منقسم گردیده و تمامی آن متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یاد شده از محل سود انباشته تأمین شده است.
تبصره - افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(اصلاحی 1395/02/29)- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:
الف - تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (8)، (9) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیه های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (50 %) سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» نامیده می‌شوند.
ب - تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاونی.
پ - جبران بخشی از خسارت های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی بر اساس دستور العمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.
ت - ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی نفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکت ها و موسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادرکنندگان و خریداران.
ث - جلب همکاری بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.
ج - همکاری و مشارکت با دستگاه های اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.
چ - به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
تبصره 1- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیت های صندوق در صورت نیاز در چارچوپ آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.
منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
1- دریافت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری، کمک های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوپ قانون بودجه سنواتی.
2 (اصلاحی 1395/02/29)- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
3- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط.
4- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری.
5- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح ها و واحدهای ضمانت شده.
6- دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.
7- سایر موارد مجاز قانونی.
صندوق دارای ارکان زیر است:
الف- مجمع عمومی
‏ب. هیئت مدیره
‏پ- مدیرعامل
‏ت- بازرس (حسابرس)
(اصلاحی 1389/12/04)- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)
ب - وزیر جهاد کشاورزی
پ - وزیر صنعت، معدن و تجارت
ت - وزیر امور اقتصادی و دارایی
ث - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود.
1-بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی صندوق.
2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف ‏مهلت قانونی.
3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.
4 (اصلاحی 1395/02/29)- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط.
5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.
6- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت
-ماده (74‏) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.
7 (اصلاحی 1395/02/29)- تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
9- ‏ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
10- ‏سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.
صندوق توسط هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسئولیت خواهند بود.
تبصره - هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیئت مدیره موکول به تصویب هیئت مدیره خواهند بود.
جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با ‏حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.
وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- ‏اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
2- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع ‏عمومی برای تصویب.
3 (اصلاحی 1395/02/29)- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه ‏صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
5- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
6- ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.
7 - ‏ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
8- اجرای مفاد تبصره ماده (3‏) این اساسنامه.
9- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.
10 ‏- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک ها در ارتباط با انجام فعالیت های صندوق.
11 ‏- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری.
12 ‏- افتتاح حساب های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن ها به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.
13 ‏- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.
14- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین ها.
15- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره می‌باشد.
تبصره - هیئت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.
مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.
وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
1- ‏انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2- ‏استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.
3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
4- انعقاد هر نوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب ‏هیئت مدیره.
6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به ‏هیئت مدیره.
7- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.
8- ‏اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ‏ارایه به هیئت مدیره.
9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
10 ‏- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.
11- ‏سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.
تبصره 1(اصلاحی 1389/12/04)- چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.
تبصره 2 ‏(الحاقی 1389/12/04)- استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده (76‏) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.
بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش های لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حساب های سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.
‏(اصلاحی 1389/12/04)- ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حسابهای خزانه داری کل واریز می‌شود.
نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387 ‏- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می‌شود، تأمین نیازهای آتی صندوق بر اساس آیین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

(اصلاحی 1395/02/29)- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

(الحاقی 1395/02/29)- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون - مصوب 1368 ‏- موضوع تصویبنامه شماره 132004 /ت 1089 ‏مورخ 1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 37251/30/88 ‏مورخ 1388/11/10 ‏شورای نگهبان به تأیید شورای ‏یاد شده رسیده ‏است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی

عناوین و برچسب‌ها