سابقه محکومیت موثر کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه

موضوع

سابقه محکومیت موثر کیفری

پرسش

شخصی در سال 1395مرتکب جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شده است و بر اساس حکم صادره از دادگاه و با توجه به رضایت شکات، نامبرده از جنبه ی عمومی جرم به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده است و در تاریخ 1397/11/10 با استفاده از عفو از زندان آزاد شده است و اخیراً و در آذرماه سال 1399مرتکب جرم سرقت تعزیری موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شده و در مراحل تحقیقاتی مقدماتی شاکی پرونده رضایت قطعی و منجز خود را اعلام داشته است و ارزش اموال نیز کم تر از بیست میلیون تومان می‌باشد.
با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در سال 1395برای متهم 2 سال و شش ماه (جرم تعزیری درجه 5) بوده است و بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی جرم مذکور دو سال می‌باشد و در فرض مذکور در تاریخ 1399/11/10 مجازات تبعی متهم به پایان می‌رسد، آیا در حال حاضر و در زمان جرم جدید نامبرده دارای سابقه محکومیت موثر کیفری می‌باشد و باید از جنبه عمومی جرم مجازات شود یا اینکه با توجه به اینکه در پرونده قبلی، متهم رضایت شاکی را اخذ نموده و ارزش اموال نیز کم تر از بیست میلیون تومان می‌باشد با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و عطف به ما سبق شدن آن نسبت به جرائم اخیر متهم، باید در خصوص جرم ارتکابی نامبرده در سال 95 قرار موقوفی اجرا صادر شود و به تبع آن نامبرده را فاقد سابقه محکومیت مرثر کیفری فرض نمود و با توجه به اخذ رضایت شاکی در جرم جدید متهم و ارزش اموال که کم تر از 20میلیون تومان می‌باشد، مستنداً به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود ؟

نظر هیات عالی

با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورتی که محکوم علیه مشمول عفو گردد با گذشت مدتهای مندرج در این ماده اثر تبعی محکومیت از بین میرود. در فرض سوال چون مدت دو سال سپری نشده، لذا محکومیت کماکان موثر تلقی می‌شود و چون رضایت شاکی اثر تبعی را ازبین نمی برد، لذا عفو محکوم علیه به منزله اجرا می‌باشد.

نظر اکثریت

اولا به موجب ماده 11 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/02/23 بزه موضوع سوال از مصادیق جرایم قابل گذشت اعلام گردیده است. ثانیا مستفاد از مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تخفیف مجازات سرقت، قانون جدید عطف بما سبق می‌شود. ثالثا با در نظر گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، موضوع اجرای حکم یا عفو محکوم نافی بر خورداری وی از قانون جدیدالتصویب که مساعد تر و به نفع وی در اتهام انتسابی جدید می‌باشد نمی گردد، چه انکه در موضوع سوال چنانچه مجازات جرم اولی اجرا نشده بود اجرای احکام می‌بایست به لحاظ رضایت اولیه شاکی قرار موقوفی اجرا صادر می گردید حال که مجازات اجرا شده و موضوع صدور قرار موقوفی اجرا منتفی گردیده، منطقی و غیر قابل توجیه است که بخواهیم به لحاظ اجرای مجازات متهم را دارای سابقه کیفری موثر بدانیم و اتهام جدید را غیر قابل گذشت تلقی نماییم. بنا بر این با عنایت به مراتب فوق در فرض سوال متهم دارای سابقه موثر کیفری محسوب نمی گردد و می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

نظر اقلیت

در فرض سوال صدور قرار موقوفی اجرا منتفی بوده و سابقه کیفری متهم کماکان موثر تلقی می‌گردد، چه اینکه به صراحت تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورتی که محکوم علیه مشمول عفو گردد با گذشت مدتهای مندرج در این ماده اثر تبعی محکومیت از بین می رود. اما در فرض سوال از زمان عفو مدت دو سال سپری نشده و لذا محکومیت کماکان موثر تلقی می‌شود، از طرفی رضایت سابق شاکی نیز نمی تواند اثر تبعی را از بین ببرد، چه اینکه با عفو محکوم علیه در حقیقت حکم به نحو کامل اجرا شده و اعمال قانون جدید در پرونده ای که حکم آن اجرا شده وجهی نخواهد داشت.

منبع
برچسب‌ها