ماده 161 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی، ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید، خوراک و سایر هزینه های ضروری آنان با هزینه سپاه تامین می‌گردد.