ماده 9 اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

وظایف و اختیارات هیات نظارت به شرح زیر است:
الف - نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب - بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و سایر صورت‌ های مالی صندوق برای ارایه به حسابرس جهت طرح در مجمع عمومی.
پ - بررسی و تایید بودجه سالانه، متمم و اصلاحیه آن و ارایه به مجمع عمومی.
ت - بررسی و تایید آیین‌ نامه ‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد نیاز صندوق برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
ث - بررسی و تایید تشکیلات تفصیلی صندوق با رعایت قوانین مربوط.
ج - ارایه گزارش عملکرد در مورد مبالغ بازیافتی موضوع بند (پ) ماده (24) قانون به مجمع عمومی هر سه ماه یکبار.
چ - بررسی و تایید پیشنهادهای مدیر صندوق راجع به خرید و فروش اموال غیرمنقول و ارایه گزارش به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ح - تهیه آیین‌نامه نحوه و میزان بازیافت خسارات پرداخت شده و ارایه آن به مجمع عمومی.
خ - بررسی و تایید ایجاد یا انحلال شعبه و اعطا یا لغو نمایندگی صندوق در مراکز استان ‌ها در صورت لزوم، جهت تصویب مجمع عمومی.
د - بررسی و تصویب ترکیب پرتفوی (سبد) سرمایه ‌گذاری برای موجودی نقد مازاد صندوق (خرید اوراق بهادار بدون خطر و سپرده‌ گذاری نزد بانک های دولتی) در مقاطع شش ماهه در قالب سقف‌ های مجاز مصوب به تفکیک در بانک‌ های دولتی و ابزارهای مورد استفاده.
ذ - پیشنهاد اصلاح و تغییرات اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ر - بررسی و پیشنهاد سایر آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مورد نیاز صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.