ماده 10 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

بررسی صلاحیّت موسسه و شایستگی مدیران و کارکنان آن برای ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان و خانواده میزبان و سنجش توانایی آنان در انجام اختیارات، مسئولیت­‌ها و وظایف، با کارگروه استان است. این کارگروه پس از حصول اطمینان در مورد صلاحیت موسسه و شایستگی کارکنان آن، نسبت به احراز و تأیید صلاحیت موسسه مراقبت خانواده محور اقدام می‌نماید.