در راستای اصل مصالح عالیه کودک و نوجوان، رعایت موارد زیر الزامی است:
۱- آثار و پیامدهای تصمیمات و مداخلات تخصصی بر سرنوشت کودک و نوجوان و وضعیت وی در نظر گرفته شده و به گونه­­ای تصمیم­گیری شود که دارای کمترین عواقب منفی بر وضعیت کودک و نوجوان باشد.
۲- تفاهم، تعامل و همکاری نزدیک با سایر متخصصان در بهزیستی و کارشناسان و مددکاران سایر دستگاه­های اجرایی و نهادهای مردمی و موسسات، جهت اتخاذ بهترین تصمیم برای کودک و نوجوان وجود داشته باشد.
۳- در انتخاب خدمات حمایتی، هماهنگی و همسویی و عدم تناقض آنها مورد توجه باشد.
۴- احترام به استقلال دیدگاه­ها و خواسته­های کودک و نوجوان و ایجاد توازن بین آنها و مصالح عالیه وی الزامی است.
۵ - اولویت بخشی به مصالح عالیه کودک و نوجوان، باید در حد مقدور با جلب نظر کودک و نوجوان و یا توجیه وی صورت پذیرد.