ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.