ماده 191 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

در احتساب رتبه حقوقی پرسنل نظامی علاوه بر مدرک تحصیلی و آموزشهای بدو استخدام تعداد درجاتی که طبق جداول تطبیقی‌ مربوط از اولین درجه آنان در همان جدول ارتقاء یافته ‌اند منظور میگردد.
‌تبصره - رتبه حقوقی کارمندان و کارمندان فنی بر اساس رتبه‌ ای که طبق مواد 185 و 186 این قانون بدان نائل شده‌ اند محاسبه میگردد.