تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۳۸

پیام: حکم محکومیت صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین ساده قابل تجدید نظر خواهی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۲۶۵۵۹۰۲۱۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۲۶۵۰۵۰۰۲۳۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان ۱- الف. س.ق.ک. ۲- س. ب. ق دایر بر فحاشی موضوع شکایت خانم ح. الف. با وکالت آقای م. پ. دادگاه توجها به کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و گزارش مرجع انتظامی و شهادت شهود و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی و دفاعیات بلاوجه نامیردگان بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات هر کدام را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهر قدس-محمد اسماعیلیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۲۶۵۵۹۰۲۱۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۳۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. پ. به وکالت از خانم ح.الف به طرفیت اقایان الف. س و س. ب. از دادنامه شماره ۲۳۸- ۹۵۰ به تاریخ ۹۵/۲/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرقدس که متضمن محکومیت متهمان تجدیدنظرخوانده هر یک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی است وارد نمی‌باشد زیرا موضوع دادنامه که در چارچوب کیفرخواست نیز است صرفاً راجع به توهین است و راجع به ورود به عنف در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس قرار منع تعقیب صادر شده است و مجازات تعیین شده مطابق با قانون است و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و ادله موجود در پرونده و مبانی استدلال طبق قانون صادر شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی و نقص قانونی است بنابراین دادگاه در این فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید و این رأی قطعی است.

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی