برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری
با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌ عنوان یک بی ‌گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می ‌شود. وضعیت بازداشتگاه‌ ها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت ‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه‌ های کشور به‌ صورت یکپارچه عملیاتی شود.