تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۲

پیام: رأی صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۷۰۰۰۱۹۰ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۲۳۰۰۷۶۹ شعبه: شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷- ۱۱:۱۸ قاضی: علی فرامرزی

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم شهرزاد الف.ح. دائر برایراد ضرب وجرح عمدی واهانت موضوع شکایت خانم الف. ع. فرزند آقاجان دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره -گزارش ونتیجه مامورین نیروی انتظامی -گواهینامه پزشکی قانونی -شهادت شاهد معرفی شده -مجرمیت وی را محرز دانسته ومستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مواد ۱۶۰- ۳۱۲- ۲۱۱- ۴۴۸- ۴۵۴- ۴۵۶- ۴۶۲- ۴۸۸- ۴۹۲و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشارالیها را از جهت اهانت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از جهت ایجاد کبودی در کف دست چپ به پرداخت یک فقره یک ونیم هزارم دیه کامل مرد مسلمان بعنوان دیه ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق شاکیه محکوم واعلام می دارد و از جهت جنبه عمومی جرم ایراد ضرب وجرح عمدی دادگاه با توجه به فقد شرایط مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ومستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده از این جهت صادرواعلام می دارد.رای محکومیت صادره غیابی بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی کیفری۲ تهران - فرامرزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان