بند اول : مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکالیفی نظیر پرداخت جریمه، محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نیستند و ممکن است در سندی که یکی از عناوین زیر را دارد آمده باشد:
1. قانون
2. آیین نامه
3. آیین نامه اجرایی
4. ابلاغیه
5. اساسنامه
6. اصول و ضوابط
7. بخشنامه
8. برنامه ملی
9. تصمیم نامه
10. تصمیمات مجلس شورای اسلامی
11. تصویب نامه
12. دستورالعمل
13. دستورالعمل اجرایی
14. راهبردها
15. سند راهبردی
16. سند ملی
17. سیاست ها
18. سیاست های کلی
19. شیوه نامه
20. ضوابط
21. مصوبه
22. معاهده یا موافقتنامه بین المللی
23. مقرره
24. موافقت نامه
25. نظام نامه
مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه نامه خواهد بود:
الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:
1. مصوبات مجلس شورای ملی
2. مصوبات مجلسین و کمیسیون های شورای ملی و سنا
3. مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده اند
4. مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل 73 قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده اند
5. مصوباتی که از طریق همه پرسی و در اجرای اصل 59 قانون اساسی تصویب شده اند
6. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند
7. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل 112 قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.
8. تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی
9. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسی
ب‌) مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده 1 شیوه نامه باشند:
1. مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
2. مصوبات هیأت وزیران
3. مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است
4. اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل 138 قانون اساسی
5. بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه
6. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
7. مصوبات هیأت های امنای دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی