کلیه موسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند.گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تایید می‌شوند خارج از موضوع ماده(۱۰)قانون و صرفا قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود.