صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بن

موضوع

جرم انگاری توهین به متوفی

پرسش

آیا توهین به متوفی نیز در قوانین کیفری جرم انگاری شده است، مستند قانونی آن کدام ماده می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، اصولاً بزه توهین ناظر بر اشخاص زنده است و شامل مردگان نمی شود؛ مگر این که در قانون تصریح شود؛ نظیر موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگاه عمومی بخش استان چهارمحال و بختیاری، در حدود یاد شده مورد تأیید است.

نظر اکثریت

توهین به متوفی در صورتیکه در ۱- مطبوعات بوده ۲- موجب وهن به بازماندگان باشد جرم است. در غیر اینصورت جرم نیست.

نظر ابرازی

توهین به متوفی طبق آیین نامه امور خلافی مطلقا جرم است.

توهین به متوفی جرم نیست در قانون مطبوعات نیز توهین در صورتیکه ناظر به شخص زنده باشد جرم است. در واقع این توهین به شخص زنده است که جرم انگاری شده است فلذا حکم قانون مطبوعات از موارد توهین به متوفی این مورد نیز خارج است.