امکان توقیف و وصول محکوم به از دارایی شرکا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/19
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

امکان توقیف و وصول محکوم به از دارایی شرکا

پرسش

چنانچه شرکت تضامنی به موجب حکم دادگاه به پرداخت وجهی در حق شخصی محکوم شود و دارایی شرکت برای تادیه محکوم‌به کافی نباشد آیا بدون حکم دادگاه بر محکومیت شرکا، توقیف و وصول محکوم‌به از دارایی شرکا امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه شرکت تضامنی نیز دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ لذا بدون طرح دعوی به طرفیت شرکت یا انحلال شرکت تضامنی، امکان مراجعه به شرکاء وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

نظر به این که شرکت تضامنی واجد شخصیت حقوقی است و شرکا به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و انتزاع این شخصیت از شخصیت حقوقی شرکت می‌بایست به مستفاد از مواد 118و 124و 439 قانون تجارت، طرح دعوی به ضرورت تمهید امکان دفاع برای شرکا به لحاظ تعارض با حقوق آنان در برابر ادعای کسانی که مدعی حقی هستند مطرح گردد تا متمکن از اطلاع از دعوی و پاسخگو به آن گردند و این امر از اصول و قواعد مسلم دادرسی بوده است لذا بدون طرف دعوی قرار گرفتن شرکا و بدون صدور حکم بر محکومیت آنان، توقیف اموال و دارایی شخصی آنان جهت وصول محکوم‌به خلاف قانون می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ماده 118 قانون تجارت، با صدور حکم بر محکومیت شرکت تضامنی به پرداخت وجه در حق محکوم‌له و عدم کفایت دارایی شرکت در پرداخت محکوم‌به، توقیف و وصول محکوم‌به از دارایی شرکا بدون محکومیت شرکا، بلامانع است و ضرورتی به طرح دعوی علیه شرکا و محکومیت آنان به پرداخت دین شرکت ندارد.

منبع
برچسب‌ها