به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:
۱-اتباع خارجه.
۲-قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمتبه استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳-محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴-محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵-اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر،افیون و اعمال منافی عفت.
۶-محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شوون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷-کسانی که به اتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.