تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۱/۰۲/۲۳

پیام: اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرم توهین مجازات می‎شود. و عمل وی قذف محسوب نمی‎شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. متولد ۱۳۵۰ اهل شهرکرد و آزاد به قید معرفی کفیل، دائر بر دشنام دادن به شاکی موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۲۸۲۱۰۰۴۱۸ مورخه ۱۶ /۱۰ /۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم ح. با وکالت م. و گزارش مرجع انتظامی و گواهی گواهان و با توجه به اظهارات و دفاعیات غیر موثر و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام ناروای باکره نبودن به شاکی را غیر قذف و دشنام دانسته و با احراز مجرمیت، متهم را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲دادگاه عمومی جزائی تهران - حسین زاده

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر توهین نسبت به خانم ح. با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران اظهارات گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، توجه اتهام به وی محرز و مسلم است. لذا مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در

محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۱ مورخ ۲۳/۲/۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۱۸۰دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن حسب شکایت تجدیدنظرخواه موصوف علیه آقای م. مبنی بر توهین منجر به صدور رأی مشعر بر محکومیت م. به پرداخت جزای نقدی گردیده است، باعنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

شهرابی فراهانی - نوری نجفی