متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف - عکس پرسنلی
ب - تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ - تصویر کارت ملّی
ت - تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث - تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره - تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.