در اثنای دوره مراقبت موقت، جز مواردی که والد یا والدین وی مرتکب سوء رفتار شدید یا جرایم موضوع مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به کودک و نوجوان شده‌اند یا وی را طرد کرده­اند یا کودک و نوجوان بیش از دو بار در بهزیستی پذیرش شده است، اولویت با بازپیوند کودک و نوجوان به خانواده زیستی می‌باشد. در غیر این صورت اقدامات لازم جهت واگذاری کودک و نوجوان به خانواده جایگزین انجام می‌شود.