ماده 196 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

زنان نظامی شاغل به کارمند معادل خود تبدیل میشوند.