هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.