ماده 165 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

حقوق مستمری بین مستمری‌ بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاصی که برابر ماده 164 این قانون ‌تحت ‌الکفاله می ‌باشند تعرفه خدمتی یا اظهارنامه سالانه ‌ای است که پرسنل در زمان اشتغال، بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت تنظیم می کنند.
برای ‌رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافت مستمری می‌ دانند و در تعرفه‌ های خدمتی پرسنل جزء افراد تحت تکفل قید نشده ‌اند در صورتی که شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیات‌ های زیر حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک و نیروهای سه‌ گانه تشکیل می‌شود:
‌الف - معاون پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط یا جانشین وی.
ب - رییس دایره قضایی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی.
ج - رئیس بازرسی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی.
‌در صورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی در اداره بازنشستگی و بیمه ارتش از اشخاص‌ زیر تشکیل میشود:
1 - رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا معاون او.
2 - معاون حقوقی وزارت دفاع یا جانشین وی.
3 - نماینده پرسنلی ستاد مشترک.