حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود.