هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۹ - تصویب کرد:
جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۸۲ - و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف ماده استنادی مبلغ جریمه نقدی (ریال) 
۱ مبلغ جریمه نقدی (ریال) ۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
۲ تبصره (۴) ماده (۲۸) ۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۳ ماده (۶۵)  ۲/۶۰۰/۰۰۰ 
۴ ماده (۶۶) ۲/۰۰۰/۰۰۰
۵ تبصره ماده (۶۷)  ۲/۰۰۰/۰۰۰ 
۶ ماده ۶۸ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۰/۰۰۰/۰۰۰
۷ تبصره (۲) ماده (۷۲)  ۱۲/۰۰۰/۰۰۰


معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر