تصویب نامه در خصوص اصلاح جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن

مصوب 1400/10/15 هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1400/10/15 به پیشنهاد شماره 28154 مورخ 1400/8/12 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی - مصوب 1399 - تصویب کرد:
جریمه های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 - و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف ماده استنادی مبلغ جریمه نقدی (ریال) 
1 مبلغ جریمه نقدی (ریال) 3/000/000 تا 800/000/000 
2 تبصره (4) ماده (28) 6/500/000 تا 65/000/000
3 ماده (65)  2/600/000 
4 ماده (66) 2/000/000
5 تبصره ماده (67)  2/000/000 
6 ماده 68 8/000/000
20/000/000
40/000/000
7 تبصره (2) ماده (72)  12/000/000


معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

عناوین و برچسب‌ها